Piesakies un saņem koponu "Cilvēka Enerģētiskā līdzsvara uzturēšana" un citu kursu apguvei

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2011.gada 14.novembra atsāk bezdarba riskam pakļauto personu reģistrāciju dalībai ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. (Reģistrēties jāierodas katram personīgi, līdzi ņemot pasi un no mājas lapas izdrukātu un aizpildītu personas apliecinājumu).
2011.gadā ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” apmācības plānots uzsākt 10645 personām. Līdz 07.11.2011. apmācības uzsākušas 8270 personas.

vairāk lasīt NVA.gov.lv (spied šeit <<)

Projekta mērķis: nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darba dzīvi saistītas:
profesionālās pilnveides programmas   (no 160 stundām), izņemot tās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību;
neformālās izglītības programmas   (no 24 līdz 159 stundām), lai apgūtu vai pilnveidotu  saziņu valsts valodā, saziņu svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības, kultūras izpratnes un izpausmes prasmes. Projekta ietvaros netiek atbalstīta neformālās izglītības programmu apguve, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību.

Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
ir vecumā no 25 gadiem;
ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu), iesniedzot personas apliecinājumu;
nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
pēdējo divu gadu laikā nav pabeigusi izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā "Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām".

Aicinām izglītības iestādes 2011.gadā intensīvāk uzsāk apmācības, nodrošinot efektīvu ESF finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Kā pieteikties Mūžizglītības pasākumam un saņemt kuponu? Izmanto šo shēmu: